ComfoPlus - Juridische kennisgeving

Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op het verhuren van materiaal door ComfoPlus, de hulpmiddelendienst van het Vlaams & Neutraal ziekenfonds en van het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
 • De huurovereenkomst worden altijd opgemaakt op naam van de huurder.
 • Bij ondertekening van een huurovereenkomst erkent en aanvaardt de huurder onderstaande factuur- en huurvoorwaarden.

Aflevering

 • De hulpmiddelen van ComfoPlus worden in onberispelijk staat aan de huurder afgeleverd
 • Het niet formuleren van enig voorbehoud door de huurder, impliceert zijn/haar akkoord voor ontvangst van onberispelijk materiaal.

Huurvergoeding

 • Bij opstart van een huurovereenkomst betaalt de huurder een forfait. Dit forfait dekt het gebruiksrecht voor een periode van maximaal 1 maand.
 • Na de eerste maand wordt de verhuur verrekend aan dagtarief.
 • Periodiek wordt er een overzicht van de verschuldigde huurvergoeding aan de huurder bezorgd.
 • Bij niet betaling van de huurvergoeding heeft de verhuurder het recht de huurovereenkomst te ontbinden. Het materiaal wordt dan opgehaald.
 • Openstaande huurschulden, verhoogd met de kosten voor afhaling en vordering, worden ten laste gelegd van de huurder.

Vervoerskosten

 • Het afleveren en ophalen van huurmateriaal kan uitgevoerd worden door de logistieke dienst van ComfoPlus. Voor deze dienstverlening wordt een forfait van € 20,00 aangerekend per rit.
 • Opdrachten buiten de normale logistieke planning kunnen, op vraag van de huurder, uitgevoerd worden aan € 50,00 per rit.

Forfaitaire kost

 • Ingeleverd materiaal dienen wij steeds na te kijken en/of te reinigen. Hiervoor wordt per artikel een forfaitaire kost van € 5,00 aangerekend.

Schade, herstelling, diefstal

 • De huurder wordt geacht het gehuurde materiaal als een goede huisvader te beheren.
 • Bij verlies zal het materiaal aan overnamewaarde aangerekend worden aan de gebruiker. Deze overnamewaarde zal gelijk zijn aan de nieuwwaarde, verminderd met de reeds aangerekende en betaalde huurgelden)
 • Herstellingskosten bij beschadiging of abnormale slijtage zullen doorgerekend worden aan de gebruiker.

Aansprakelijkheid

 • Tenzij in geval van opzettelijke fout of grove schuld in hoofde van de verhuurder, zal alleen de huurder in staan voor alle schadelijke gevolgen, van welke aard ook, die voortvloeien uit het gebruik van - en ongevallen met de gehuurde hulpmiddelen.
 • Iedere vorm van schade als gevolg van het oneigenlijk gebruik van de gehuurde hulpmiddelen valt integraal ten laste van de huurder.
 • De verhuurder wordt, bij inbeslagname of verbeurdverklaring van het gehuurde materiaal, door de huurder integraal gevrijwaard van vorderingen en kosten.

Factuur

 • Alle facturen dienen contant betaald te worden.
 • Bij niet-betaling worden de maningskosten en de wettelijke nalatigheidsintresten doorgerekend aan de huurder.

Geschillen

 • Deze huurovereenkomst is onderhevig aan het Belgisch recht.
 • Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde bevoegd.