ComfoPlus - Privacyverklaring

Privacyverklaring ComfoPlus

Uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door ComfoPlus, met maatschappelijke zetel te Dr. André Sierensstraat 11 9300 Aalst en ondernemingsnummer 0846.188.309.

Aan de hand van deze privacyverklaring wenst ComfoPlus u te informeren omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens waarbij ComfoPlus optreedt als verwerkingsverantwoordelijke conform de Europese Verordening van 27 april 2016 omtrent gegevensbescherming en de Belgische Kaderwet van 30 juli 2018.

Inhoudstafel

1. Toepassingsgebied van de Privacyverklaring 1

2. Verwerken van persoonsgegevens 1

3. Van welke bron wij uw persoonsgegevens verzamelen 2

4. Uw rechten als betrokkene 2

Recht van toegang tot uw persoonsgegevens 2

Recht op rectificatie 2

Recht op gegevenswissing (“recht om te worden vergeten”) 2

Recht van bezwaar 2

Recht om uw toestemming in te trekken 3

Recht op beperking van de verwerking 3

Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens 3

Het recht om een klacht in te dienen 3

5. Openbaarmaking aan derden 3

6. Bewaring van uw persoonsgegevens 4

7. Beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens 4

8. Contactgegevens 5

9. Wijzigingen aan onze privacyverklaring 5

Toepassingsgebied van de Privacyverklaring

ComfoPlus hecht veel waarde aan privacy en zet zich daarom in om de (persoons-) gegevens van al haar belanghebbenden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te beschermen en persoonsgegevens enkel en alleen op een eerlijke en wettige manier te verwerken. Deze privacyverklaring is van toepassing op onze klanten, partners en websitebezoekers voor de persoonsgegevens die ComfoPlus via deze website en de gerelateerde services verzamelt en verwerkt.

Deze privacyverklaring bevat belangrijke informatie over hoe en voor welke doeleinden ComfoPlus, als verwerkingsverantwoordelijke, persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, en verduidelijkt welke rechten u als betrokkene kunt uitoefenen.

Verwerken van persoonsgegevens

Persoonsgegevens kunnen worden gedefinieerd als alle informatie waardoor een natuurlijke persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd. U kunt ons uw persoonsgegevens verstrekken in het kader van de volgende activiteiten, voor de overeenkomstige doeleinden en op basis van de vermelde redenen:

 • Voor het leveren van producten en diensten: ComfoPlus verwerkt uw gegevens voor het verwerken en opvolgen van uw order (m.n. de levering, installatie, facturatie, service en garantie, …). Deze verwerking gebeurt op contractuele basis.  

 • Voor sales en marketing doeleinden: ComfoPlus kan uw naam en contactgegevens voor direct marketing campagnes gebruiken om u te informeren over promoties met betrekking tot de producten en diensten die ComfoPlus levert, en om potentiële toekomstige klanten te contacteren. We kunnen de gegevens ook gebruiken om gerichte aanbiedingen te doen, bv. via e-mail. We sturen deze mededelingen op basis van het rechtmatige belang van ComfoPlus, als we merken dat u geïnteresseerd bent in, of baat zou kunnen hebben bij onze diensten of producten.

 • Correspondentie: door contact op te nemen met ons, stemt u ermee in dat ComfoPlus uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en uw vraag of bericht verwerkt. We gebruiken deze informatie alleen om uw vraag of bericht voldoende af te handelen.

 • Cookies: onze website maakt gebruik van cookies. Meer info hierover vindt u terug in onze cookieverklaring.

Voor de verwerking van andere persoonsgegevens dan hierboven opgesomd, vragen we vooraf uw toestemming. Deze toestemming kan ten allen tijden door u worden ingetrokken. 

Van welke bron wij uw persoonsgegevens verzamelen

Uw gegevens komen voornamelijk van: 

 • uzelf, uw wettelijk vertegenwoordiger of iedereen die u gemandateerd hebt; 

 • Vlaams & Neutraal Ziekenfonds;

 • Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. 

Uw rechten als betrokkene

U hebt als betrokkene te allen tijde de mogelijkheid om uw rechten uit te oefenen zoals beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Onderstaande rechten kunt u kosteloos uitgeoefenen door contact op te nemen met onze DPO per mail privacy@comfoplus.be of per post (Lodderstraat 20b 
2880 Bornem). We zullen uw verzoek binnen een maand na ontvangst beantwoorden. Het is mogelijk dat we eerst om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te bevestigen en ervoor te zorgen dat het verzoek van u afkomstig is.

 • Recht van toegang tot uw persoonsgegevens

U hebt te allen tijde het recht de toegang tot uw persoonsgegevens te vragen, en om een kopie van de persoonsgegevens op te vragen die ComfoPlus over u verzamelt.

 • Recht op rectificatie

U hebt altijd het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren of onvolledige persoonsgegevens aan te vullen.

 • Recht op gegevenswissing (“recht om te worden vergeten”)

U kunt vragen om uw persoonsgegevens te laten verwijderen uit de systemen van ComfoPlus.

Dergelijk verzoek kan niet altijd worden toegekend vanwege contractuele of wettelijke verplichtingen. ComfoPlus neemt deze verplichtingen in acht bij het beantwoorden van uw aanvraag.

 • Recht van bezwaar

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als de verwerking plaatsvindt op grond van het rechtmatig belang van ComfoPlus of op grond van algemeen belang. We stoppen met verwerken tenzij we kunnen aantonen dat er dwingende legitieme redenen zijn voor de verdere verwerking of voor de uitoefening van juridische claims. U kunt ook bezwaar maken in het geval van de verwerking van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden, zodat de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden zullen worden verwerkt.

 • Recht om uw toestemming in te trekken

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens verzameld door ComfoPlus met uw toestemming, kunt u uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. Het intrekken van uw toestemming is echter niet van toepassing op verwerkingen die eerder door ComfoPlus zijn uitgevoerd.

 • Recht op beperking van de verwerking

In bepaalde gevallen heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen. We gaan door met het opslaan van uw gegevens, maar we zullen het gebruik ervan beperken. U kunt bv. deze aanvraag indienen als u denkt dat uw persoonsgegevens onjuist zijn of als de verwerking door ComfoPlus niet gerechtvaardigd is. We hoeven deze verzoeken alleen in specifieke gevallen te vervullen, zoals bepaald door de wet.

 • Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens

U heeft het recht om de persoonsgegevens die u betreffen, verwerkt door ComfoPlus, in een gestructureerd, veelgebruikt en machinaal leesbaar formaat te verkrijgen en/of om die gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke door te laten sturen.

 • Het recht om een klacht in te dienen

Als u op enig moment meent dat ComfoPlus een inbreuk maakt op uw privacy, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0) 2 274 48 00, e- mail: contact@apd-gba.be.

Openbaarmaking aan derden

ComfoPlus onthoudt zich van het bekendmaken of verkopen van persoonsgegevens van betrokkenen aan derden en het publiekelijk bekendmaken van de persoonsgegevens van betrokkenen, tenzij in onderstaande specifieke gevallen:

 • Externe serviceproviders waaraan ComfoPlus bepaalde verwerkingsactiviteiten heeft uitbesteed. In ieder geval zijn ze beperkt tot het verwerken van uw persoonsgegevens in overeenstemming met onze instructies en zal indien nodig een gegevensverwerkingsovereenkomst worden gesloten, zodat zij verplicht zijn om te voldoen aan alle verplichtingen die zijn vereist door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

 • Vlaams & Neutraal Ziekenfonds en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen als oprichters van de vzw in het gerechtvaardigd belang voor interne administratieve doeleinden waaronder de verwerking van persoonsgegevens van klanten.

 • Als dit vereist is door toepasselijke wetten of voorschriften.

Uw gegevens worden alleen overgedragen aan andere partijen in derde landen, zoals softwareleveranciers en cloud- of mailingservices, indien dit is toegestaan ​​volgens de van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming. Wij garanderen passende waarborgen die ervoor zorgen dat uw rechten ook door de gegevensontvanger buiten de EER worden gerespecteerd in overeenstemming met een adequaat niveau van gegevensbescherming.

Bewaring van uw persoonsgegevens

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het realiseren van de doeleinden waarvoor wij de gegevens hebben ontvangen, of voor de uitvoering van een contract, of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting. De bewaartermijnen verschillen wat betreft het soort verwerkingsactiviteit en het doel waarvoor de persoonsgegevens werden verzameld.

 • De persoonsgegevens die wij verzamelen op basis van uw toestemming, worden door ons bewaard zolang uw toestemming geldig blijft.

 • We houden klant- en leveranciersinformatie over uw order bij zo lang als redelijkerwijs noodzakelijk is om onze overeenkomsten uit te voeren, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (zoals boekhoudkundige en fiscale verplichtingen) en om geschillen op te lossen of overeenkomsten af ​​te dwingen. Daarom wordt deze persoonlijke informatie minstens bewaard voor de duur van onze contractuele relatie en tot zolang noodzakelijk na beëindiging van de relatie.

Persoonsgegevens kunnen voor een langere periode worden bewaard als er een wettelijke of regelgevende reden is.

We garanderen u dat er slechts beperkte toegang tot gearchiveerde gegevens wordt geboden, en dat uw persoonsgegevens worden verwijderd of anoniem worden gemaakt als de bewaartermijn is verstreken.

Beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens

ComfoPlus heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om de vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, ongeautoriseerde toegang of openbaarmaking van uw persoonsgegevens aan derden en enige andere ongeoorloofde verwerking van deze gegevens te voorkomen.

Deze maatregelen omvatten fysieke en operationele beveiligingsmaatregelen, toegangscontrole, bewustmakingsclausules en vertrouwelijkheidsclausules. Al onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de privacy en veiligheid van uw gegevens te respecteren.

Contactgegevens

Als u opmerkingen of vragen heeft over de informatie in deze verklaring, of over andere kwesties met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door ComfoPlus, neem dan contact met ons op via per mail privacy@comfoplus.be of per post op het volgende adres: Lodderstraat 20b 2880 Bornem.

Wijzigingen aan onze privacyverklaring

We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen of bijwerken om wijzigingen in onze werkwijzen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens of wijzigingen in toepasselijke wetgeving weer te geven. We doen dit door de bijgewerkte versie op deze ComfoPlus-website te plaatsen. Wanneer we wijzigingen in onze Privacyverklaring publiceren, zullen we de datum en het versienummer van de “laatste update” van onze Privacyverklaring wijzigen. Aanzienlijke veranderingen zullen op onze homepage worden gemeld. Niettemin raden we u aan om onze Privacyverklaring regelmatig te lezen.

Laatste update: maart 2023.